Sanitas

Verzend- en leveringsbeleid

Ondernemingsgegevens

Sanitas
Anne-Lies Schoolmeesters
Oude Steenweg 7
3200 Gelrode

info@sanitas.be
016/57 06 12
BTW 0.403.072.216

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van SANITAS, een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Oude Steenweg 7, 3200 Gelrode, BTW 0.403.072.216, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SANITAS  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SANITAS aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Deze worden bij het afrekenen toegevoegd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SANITAS niet. SANITAS is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SANITAS is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. gebruik, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met SANITAS.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SANITAS. SANITAS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Bij het bezoeken van de website kan de Klant de link ”naar de webshop” vinden, hier staan al de producten die SANITAS aanbied.
Als de Klant een keuze maakt kan hij op dit artikel klikken en komt hierbij op een productpagina terecht waarbij hij zijn bestelling kan doen.
Onder het icoon ”winkelmand” kan met de gereserveerde producten bekijken. Hier kan men het gewenste aantal producten ingeven.
De Klant kan ook een “kortingscode” ingeven die verrekend zal worden in het totaalbedrag.
Indien men akkoord gaat kan de Klant verder gaan naar ”Volgende” waarbij de Klant zijn gegevens kan invullen en de bestelling kan afronden.
De Klant ontvangt een “bevestigingsemail” en kan hierna zijn bestelling betalen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingsmethode: Bancontact / Mister Cash via Mollie.

SANITAS is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na het bestellen van de artikelen door de Klant wordt er een mail verstuurd naar SANITAS gestuurd.
SANITAS doet het mogelijke om de bestelling zo snel mogelijk te versturen.
Alle artikelen worden zo snel als mogelijk ingepakt, het versturen kan met 2 dagen verschillen.
Leveringskosten worden bij het afrekenen vermeldt.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden alleen geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd zodra de bestelling correct is afgerond.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SANITAS.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door SANITAS was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SANITAS.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SANITAS te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen?

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SANITAS.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SANITAS, Oude Steenweg 7, 3200 Gelrode, 016/570612, info@sanitas.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Maar liever hebben we dat je ons belt of een mailtje stuurt. Dan lossen we het samen op.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SANITAS heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SANITAS, Oude Steenweg 7, 3200 Gelrode. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SANITAS zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in: “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SANITAS alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SANITAS op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SANITAS wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SANITAS geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SANITAS betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Download hier je formulier voor ‘Formulier-herroeping’

 

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van SANITAS is bereikbaar op het telefoonnummer +32 016/57 06 12, via e-mail op info@sanitas.be of per post op het volgende adres Oude Steenweg 7, 3200Gelrode. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SANITAS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt SANITAS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.