ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Schoonheidsinstituut Sanitas en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidsinstituut

 1. Het schoonheidsinstituut staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
  2. Het schoonheidsinstituut zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
  3. Het schoonheidsinstituut zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
  4. Het schoonheidsinstituut zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
  5. Het schoonheidsinstituut voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidsinstituut te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
  2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidsinstituut op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

 1. Het schoonheidsinstituut vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.
  2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
  3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
  4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidsinstituut op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5. Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.
  2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidsinstituut het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
  3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, zal de afspraak geannuleerd worden en wordt deze opnieuw ingepland.

6. Garantievoorwaarden

 1. Het schoonheidsinstituut biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
  2. Deze garantie geldt niet, wanneer:
 • De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidsinstituut zijn aanbevolen.
 • De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidsinstituut heeft gebruikt.
 • De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Klachtenafhandeling

 1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidsinstituut.
  2. Het schoonheidsinstituut moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
  3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw uitvoeren.

8. Beschadiging & diefstal

 1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidsinstituut beschadigt, dan heeft het schoonheidsinstituut het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
  2. Diefstal wordt door het schoonheidsinstituut altijd direct bij de politie gemeld.

9. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidsinstituut te gedragen volgens de algemene aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidsinstituut het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidsinstituut te weigeren.

10. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Sanitas en de klant is het Belgische recht van toepassing.
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sanitas (www.sanitas.be).
  3. In geval van uitleg van de inhoud en string van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.